ටැග

, , ,

සය සාමාජික සැහැල්ලු පන්දු cricket තරගාවලියක්. රු.1000ක් දුන්නා, ගැහුවා, දින්නා රු.6000ක් ඇරන් ගෙදර ගියා. හැම කණ්ඩායමකටම නමක් තියෙන්න ඕනෙ. Knight Riders, Daredevils ඕන මගුලක්. ලියාපදිංචි කරන තැන අමුතම පොරක්. ටිකක් විතර චේන් පැනපු එකෙක්. ඔන්න ඉතිං එකෙක් තව පස් දෙනෙක්වත් සෙට් කරගෙන රු.1000කුත් ඇරගෙන ආවා.

“අයියෙ අපිත් ගහනවා, ‍මෙන්න 1000”
“මල්ලි මේ කොලේ නම් ටිකයි වයසයි ලියාගෙන එන්න”

ඉතිං මේ මල්ලි පැත්තකට ගිහින් නම් ටිකයි වයසියි ලියාගෙන ආයෙත් අයියා ගාවට එනව.

“ආ.. අයියෙ නම් ටික”
“මල්ලි ටීම් එකට නමක් ඕනෙ”
“ම්… Bad Boys”
“Bad Boys නෙ, Bad Boys One ද? Two ද?”

Advertisements