ටැග

,

අමතක කරන්න, සියලුම නරක දේවල්
මතක තියාගන්න හොද දේවල්
2011ට සමු දෙන්න
පිළිගන්න 2012, අලුතින්ම

Download High Resolution from here.

Advertisements