ටැග

, , , ,

ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ ති‍යරිය නැග්ග වීමය. ප්‍රතිපත්ති වල තියෙන්නෙම නග්ගවන කතාය. සෑම ව්‍යාපෘති‍යකම “නෑගීම” යන වචනය කොහෙ හරි ගෑවිලාය. මඟ නැගුම, ගම නැගුම උදාහරණය. ඔය නගින කතා කියන එවුන්ගෙ මොන මොනවා රෑට නගිනවාද යන්න අප දන්නෙ නැත. නමුත් මොන මොනවා හෝ නගින බවනම් ඕනෑම කෙනෙකුට පැහැදිළිය.

ඔය නැගුම් වලින් රට සංවර්ධනය වන බව ඇත්තය. නමුත් අපිත් ජීවත් විය යුතුය. ආණ්ඩුවේ අලුත්ම නැගීම තෙල් මිලය. තෙල් මිල නෑගීම ගැන මේ දවස් වල හරි හරියට නැගල යන කතාවකි. තෙල් මිල නගිනවා දැකල වටේ හිටපු එවුන්ගෙත් නැගලාය. ඒ නැගිල්ලට බස් ගාස්තුද නැග්ගාය. තව විදුලි බිලද නැග්ගාය. තව ඉස්සරහට මොන මොනව නගීද කයල මොකෙක්වත් දන්නෙ නැත. මේවා බලන් ඉන්න අපිට ද නගී. උපරිමේට නැගපු එවුන් පාරට බැස්සොත් උන්ගෙ ඇගට පොලිස් කාරයෝ නගී. එහෙම පොලිස් කාරයෙක් නැගලා අහිංසක ළමයි දෙ‍න්නෙක්ගේ පියෙක්ව හතර දෙනෙකුගේ කර උඩ නැගින්නට සලස්පු බව අපි සියල්ලොම දැක්කෙමු.

අපි මේ සියල්ලම උඩ නැගගෙන බලාගෙන ඉන්නෙ නගින්නෙ නැති විපක්ෂ නායකයෙක් නිසාය. නගින්නෙ නැති නායකයෙක් ඉන්න පක්ෂයේ ඉන්න අනිත් එවුන්ට නැග්ගාටද වැඩක් නැත. ලොක්කාට නගිනකම් උන් උඩ නැගගෙන බලාගෙන සිටී. උන්ගෙ නැගින එවුන්ව ආණ්ඩුව පැත්තට ඒ දවස් වලම නග්ග ගත්තහ. එම නිසා දැන් නගින එවුන් ඉන්නෙ ආණ්ඩුවේ පමනි. ඉදල හිටලා නගින ඝණ්ඨාරෙද මේ පාර නගින්න පෙරම බස්සන්න ආණ්ඩුව පියව‍ර ගත්තාය.

දැන් ආණ්ඩුවට උඩින් නිගින්නට වෙන කවුරුත් නැත. ආණ්ඩුව මහ ජනතාවගේ කරේ නැග, තෙල් මිල, බස් ගාස්තු මිල, විදුලි ගාස්තු මිලත් ජනතාවගෙම කරේ නග්ගවලාය.

ප.ලි. මේකත් ගුරුවරයෙක්ගෙ කතාවකින් ගත්ත එකක්මයි.

ප.ප.ලි. Ms. Kidding, ඔයාගේ ඊ-මේල් චෙක් කරන්නෙ නැද්ද?

Advertisements