ටැග

,

මම සාර්ථක බ්ලොග් කරුවෙක් නෙවෙයි. මට රසට කතා ලියන්න බෑ.
මම කවියෙකුත් නෙවෙයි.
මම එතරම් දක්ෂ නිර්මාණ ශිල්පියෙකුත් නෙවෙයි.

ඒත් මට පුලුවන් විදිහට ඔබට උපහාරය

Advertisements