ලියන්නට ගත්තෙමි
ලියා ගෙන ගියෙමි
අතර මඟ දී නැවතුනෙමි
නැවත කියවීමි
ලියූ කිසිවක අර්ථයක් නොදැක්කෙමි
මකා දැම්මෙමි

නැවත ලියන්නෙමි
නැවතත් මකා දමන්නෙමි
දන්නෙ නැති දේ නොලියන්නෙමි
ලියන්න නොදන්නා බව කියන්නෙමි

මට ලියන්න‍ දෙයක් නෑ ඕයි 😦

Advertisements